10. Підсумкове заняття (2 год) - Програми з позашкільної освіти Науково-технічний напрям випуск 1 Рекомендовано...

10. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків конкурсів. Присвоєння спортивних розрядів. Нагородження кращих гуртківців. Планування роботи на літній період. Завдання для подальшого навчання. Формування збірної команди.

^ ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

184

Учи/ мають уміти:

Вищий рівень, перший рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

2

2

-

2

Медичний огляд

6

2

4

3

Техніка й тактика пошуку передавачів

104

18

86

4

Спортивне орієнтування

44

-

44

5

Фізична підготовка

114

-

114

6

Основи спортивного тренування

4

4

-

7

Участь у змаганнях

12

-

12

8

Підсумкове заняття

2

2

-

Разом

288

28

260

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 1. Вступне заняття (2 год)

Аналіз роботи в літній період. Формування збірної команди. Завдання команди на навчальний рік. Ознайомлення з календарним планом зма­гань. Вимоги, умови, конкурси.

185

2. Медичний огляд (6 год)

Надання першої медичної допомоги. Практична робота. Диспансеризація.

^ 3. Техніка й тактика пошуку передавачів (104 год)

Пеленгування в зоні «радіотіні». Техніка відмітки, види відмітки. Ви­бір варіанту пошуку. Пошук «лисиць» під час паузи.

Практична робота. Пошук передавачів на загальній дистанції з урахуванням контрольного часу. Ближній пошук. Радіоорієнтування.

^ 4. Спортивне орієнтування (44 год)

Практична робота. Встановлення та проходження дистанцій у за­даному напрямку, на маркованій трасі.

5. Фізична підготовка (114 год)

Практична робота. Загальна фізична підготовка: комплекс загально-розвивальних вправ; комплекси вправ для м'язів окремих груп; оздоровчий біг і кросова підготовка. Спеціальна фізична підготовка, силова підготовка, фар-тлек, підйоми, швидкісні відрізки,темпові кроси, марафон. Рухливі ігри: футбол, баскетбол, волейбол, естафети. Індивідуальна фізична підготовка.

^ 6. Основи спортивного тренування (4 год)

Психологічна підготовка й аутотренінг. Значення фізичної підготовки. Умови вдалого виступу. Попередня підготовка та річний тренувальний цикл. Оснащення спортсмена: значення планшета на дистанції, підбір одя­гу та взуття. Всеукраїнський рейтинг спортсменів. Ранг змагань. Щоден­ник спортсмена. Безпосередня підготовка до старту. Аналіз причин втрат на дистанції.

^ 7. Участь у змаганнях (12 год)

Практична робота. Участь у змаганнях різних рівнів згідно з ка­лендарним планом. Складання контрольних нормативів: із загальної фі­зичної підготовки та із спеціальної технічної підготовки. Матчеві зустрічі зі спортсменами споріднених видів спорту.

^ 8. Підсумкове заняття (2 год)

Підведення підсумків конкурсів. Присвоєння спортивних розрядів. Нагородження кращих гуртківців. Планування роботи на літній період. Рекомендації для подальшого навчання. Формування збірної команди.

^ ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

Учні мають уміти:

— встановлювати та проходити дистанцію у заданому напрямку;

186

^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ РОБОТИ ГУРТКА СПОРТИВНОЇ РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇОсновне обладнання

К-сть, шт.

Радіопередавач

7

Радіоприймач діапазону 144-146 МГц

20

Радіоприймач діапазону 3,5-3,65 МГц

20

Головні телефони

40

Компас

25

Засоби технічного забезпечення дистанцій. Призми контрольних пунктів (на кожне практичне заняття)

15 15-20

Спортивний інвентар: м'яч баскетбольний, м'яч футбольний, м'яч волейбольний, скакалки

2 2 2 10-15

Секундомір

2

Аптечка першої медичної допомоги

1

Мультиметр

1

БІБЛІОГРАФІЯ

І.Абрамов А. В. Авторська програма. — Самара, 1998.

 1. Гречихин А. Г. Соревнования: охота на лис. — М., 1987.

 2. Гречихин А Г. Спортивная радиопеленгация в вопросах й ответах. —
  М., 1989.

 3. Куколевский Г. Н. Врачебньїе наблюдения за спортсменами. — СПб., 1995.

 4. Пронтьішева Л. П. Истоки мастерства. —Ростов, 1994.

 5. Синяков А. Ф. Профилактика травм при занятиях оздоровительньш бе-
  гом. — М., 1994.

 6. Информационньїе материальї по радиоспорту: Сборник. — М., 1992.

 7. Пеленгационньїе радиоигрьі: Сборник. — М., 1996.

 8. Програма відділення спортивної радіопеленгації ДЮСШ № 3 м. Москви.
 1. Програма дитячо-юнацької спортивно-технічної школи з радіоспор-
  ту. — М., 1977.

 2. Спортивнеє радиоориентирование: Сборник. — М., 1996.

187

ПРОГРАМА гуртка конструювання повітряних зміїв

основний рівень

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Одним з основних завдань позашкільного навчального закладу є ство­рення умов для творчого, інтелектуального розвитку дітей, задоволення їхніх потреб у творчій самореалізації та професійному самовизначенні.

Заняття в гуртках конструювання та виготовлення повітряних зміїв є одним із ефективних шляхів профорієнтаційної та практичної підготовки учнів. Саме в таких гуртках роблять перші кроки майбутні конструктори авіаційної та космічної техніки, провідні спеціалісти цієї галузі, яка у наш час розвивається швидкими темпами.

Метою програми є формування компетентностей особистості у проце­сі конструювання повітряних зміїв.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

Програма розрахована на два роки навчання.

Програма першого року навчання розрахована на учнів віком 9-12 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 144 год (4 год на тиждень).

Перед початком роботи над моделлю кожен гуртківець має ознайоми­тися з конструкцією повітряного змія, призначенням вузлів, деталей, аеро­динамічними характеристиками. Усі моделі необхідно виготовляти за ри­сунками, ескізами та кресленнями.

Головне у практичній роботі гуртка — проведення льотних випробу­вань моделей, тренувальних запусків та участі у змаганнях.

Для розвитку творчих здібностей учнів необхідно проводити конкурси та захисти фантастичних проектів, знайомити їх з елементами вирішення конструкторських задач, а також заохочувати до участі у конкурсах і вис­тавках науково-технічної творчості.

Особливу увагу слід приділяти виробленню в учнів практичних нави­чок роботи із застосуванням сучасних технологій.

Програма другого року навчання розрахована на учнів віком 12-15 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год (6 год

188

на тиждень). Учні поглиблюють знання з конструювання повітряних зміїв, будують надувних зміїв, зміїв-вертольоти, бумеранги та інші конструкції.

Теоретичні заняття, як правило, мають передувати практичній роботі. Такий підхід готує вихованців до свідомої й творчої роботи над моделями, вчить застосовувати теоретичні знання на практиці.

Учні вчаться читати креслення, самостійно креслити, що сприяє роз­витку просторової уяви. Усі моделі виготовляють за рисунками, ескізами, кресленнями та за власним задумом.

Учнів необхідно спонукати до самостійних конструктивних і техноло­гічних рішень у процесі виготовлення деталей і вузлів моделей; домагати­ся, щоб усі роботи з побудови моделей виконувалися якісно й ретельно, а також були доведені до кінця. Підвищенню якості навчання сприяє де­монстрація діючої моделі, її деталей, вузлів і механізмів, захист проектів і конструкторських рішень. Важливе місце у практичній роботі гуртка нале­жить льотним випробуванням моделей, тренувальним запускам та участі у змаганнях. Значна увага приділяється подальшому розвитку творчих здіб­ностей гуртківців. Вони продовжують ознайомлення й набуття практич­них навичок у вирішенні конструкторських задач різними методами та прийомами роботи.

Програму можна використовувати на заняттях у групах індивідуаль­ного навчання, яке проводиться відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах».

Програма орієнтовна, тому керівник гуртка при плануванні роботи повинен ураховувати інтереси учнів, ступінь їхньої підготовки, реальні можливості та матеріальну базу позашкільного закладу.

Основний рівень, перший рік навчання ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

^ КІЛЬКІСТЬ ГОДИНРозділ, тема
усього

теоретичні

практичні

І

Вступне заняття. Організаційні питання.

9

9
І

Техніка безпеки при роботі з інструментами

л

л
7

Історія виникнення і розвитку повітря-

7

І

І

.£,

них зміїв. Види повітряних зміїв

.£,

±

±

3

Плоскі повітряні змії:

78

3.1

матеріали та інструменти, необхідні

для виготовлення повітряних зміїв;

(2)

1

1

3.2

плоский «Російський змій»;

(2)

1

1

3.3

змій «Монах»;

(2)

1

1

3.4

кишеньковий змій-малюк;

(6)

2

4

3.5

змій- дельтаплан;

(6)

2

4

3.6

змій «Дельтаплан- 2»;

(6)

2

4

3.7

змій-літак;

(10)

4

6

3.8

пілотажний змій;

(16)

6

10

3.9

пілотажний змій «Акробат»;

(12)

4

8

3.10

змій — дельталіт

(16)

6

10

189Розділ, тема

Кількість годин

усього

теоретичні

практичні

4 4.1 4.2

4.3 4.4 4.5

Коробчасті повітряні змії: Простий коробчастий змій; Прямокутний коробчастий змій Л. Харграва; Коробчастий ромбічний змій; Коробчастий змій Потера; Коробчастий змій Коді

36

(6)

(8)

(6)

(8) (8)

2

2 2 2 2

4

6 4 6 6

5

Змій-ракета

10

4

6

6

Виставка виготовлених моделей повіт­ряних зміїв

6

1

5

7

Змагання серед вихованців по запуску повітряних зміїв і керуванню ними

6

2

4

8

Підсумкове заняття

4

4

-

Разом

144

53

91

^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1414040987941713.html
1414159065821754.html
1414202960523425.html
1414260557253106.html
1414342508779224.html